Kişisel Verileri Koruma Politikası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, İzmir Genetik Araştırma ve Tic. Ltd. Şti. (“İzmir Genetik Araştırma”) olarak; sunduğumuz hizmetler kapsamında, kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine büyük önem vermekte ve hassasiyetle yaklaşmaktayız. Kişisel verinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesi ve saklanmasının önceliğimiz olduğunu bilmenizi isteriz. Taşıdığımız “Veri Sorumlusu” sıfatı ve bu sorumluluğumuzun bilinci ile kişisel verilerinizin işlenme amaçları, toplanma yöntem ve sebepleri, işlenmesi konusundaki haklarınız ile başvuru usul ve esasları hakkında bilgilendirmek isteriz.

1. Hangi Kişisel Verilerinizi Topluyoruz?
İzmir Genetik Araştırma olarak gerektiği hallerde KVKK’ya uygun şekilde danışanlarımıza ait kişisel verileri toplamaktayız. Topladığımız kişisel veriler; Kimlik Verileri: Adı, soyadı, Kimlik numarası veya pasaport numarası, uyruk, doğum yeri ve tarihi, medeni durumu, cinsiyeti gibi kişinin kimliğine dair verilerdir. İletişim Verileri: Telefon numarası, adres, e-posta gibi iletişim sağlayan verilerdir. Finansal Veriler: ödeme bilgisi, tutarı ve faturalama bilgileri. Görsel / İşitsel Veriler: Tüm görsel ve işitsel veriler. İşlem Verileri: aktivite kayıtları, beslenme ve egzersiz planları, danışan tercih ve talep bilgileri gibi gerçekleştirilen işlemlere ilişkin verilerdir. Özel Nitelikli Kişisel Veriler: tıbbi raporlar, laboratuvar/analiz sonuçları, muayene verileri, özgeçmiş, şikâyet ve tanılar, ölçümler, kişinin sağlığına dair veriler, genetik örnek/numune, bulgular ve analiz sonuçları gibi kişinin genetik yapısına ilişkin veriler, cinsel hayat, tercih ve üreme dönemi bilgileri gibi verilerdir. Diğer Kişisel Veriler: Danışanlardan topladığımız meslek bilgileri, eğitim bilgileri, aile bireylerine ait kişisel veriler, boy/kilo/kemik yapısı gibi kişisel veriler, pazarlama verileri, çerezler ve diğer vasıtalar ile otomatik yollar ile toplanan verilerdir.

2. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemler ve Hukuki Sebeplerle İşliyoruz?
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla “İzmir Genetik Araştırma” tarafından form, e-posta, telefon, sms, web sitemiz, mobil uygulamamız, kargo, yazışmalar, saha çalışmaları, sosyal medya, 3. kişiler, posta, web ara yüzü, kamera kaydı, asistan firmalar ve sair kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır. Bu yöntemler ile topladığımız verileriniz hukuki sebeplerle toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK m. 4/2 hükmünde öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya KVKK m. 5/2 ve KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

3. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla işlemekteyiz?
Verilerinizi niteliğine göre aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz: Kanun’un 5. maddesi kapsamında İzmir Genetik Araştırma tarafından sunulacak hizmetle ilgili tarafınızla danışmanlık sözleşmesi ilişkisinin kurulması ve ifası, kişiye özel çalışma ve analizlerin yürütülmesi, İzmir Genetik Araştırma tarafından sunulan hizmetler ile talep ve beklentilerinizin mümkün olan en iyi şekilde karşılanması, Uygulamalarımızdan danışanlarımızı faydalandırmak için planlama, değerlendirme ve çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Faaliyetimiz olan uygulamaları sunmak ve süreci yönetmek amacıyla danışanlarımız ve iş bağlantılarımız ile doğrudan iletişim kurulması; ilgili yazışma, bildirim ve randevu onaylarının sağlanması; İzmir Genetik Araştırma tarafından sunulan uygulamalara yönelik tanıtım, teklif, bülten ve benzeri bilgilendirme yapılması, kişilerin tercih, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre sunulması; Tanıtım çalışmalarının yürütülmesi; Kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik, kampanya ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması; Dijital platformların iyileştirilmesi ve platform kullanıcılarına verimli ve kişiselleştirilmiş deneyim sunmak amacıyla kullanıcıların sayısı, tipi, davranışları, coğrafi konumları, istatistik çıkartılması, kullanıcı ilgi alanı ve ihtiyaçlarına göre içerik, kampanya ve reklam sunulması, bu amaçla çerez kullanılması; İlgili kişilerden gelen talep, öneri ve şikayetlerin takibi, değerlendirilmesi, Danışan memnuniyet yönetimi ve planlama, istatistik ve memnuniyet değerlendirme çalışmalarının uygulanması; iyi ve güvenilir hizmet verebilmek ve sürdürülebilirliği sağlamak için kalite değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının yapılması; İş bağlantıları, uygulayıcılar, tedarikçiler, alt yükleniciler ve benzeri iş ilişkisinde bulunan firmalar ile olan ilişkilerin yönetimi, iş ve ticari ilişkilerin yürütülmesi; İzmir Genetik Araştırma ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Yasal hakların kullanılması, ilişkinin sona ermesinden sonra işlem geçmişine ilişkin bilgilerin uyuşmazlık halinde delil olarak kullanılması; Ticari, hukuki ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması; Mali işlere ilişkin politikalarının yürütülmesi; e-fatura yönetimi; Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve yürütülmesi, bilgi teknoloji altyapısının yönetimi; Faaliyetlerimiz kapsamında planlama, raporlama, danışan istatistikleri ve benzeri incelemelerin yapılması, kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim yapmak suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla kullanılması ve/veya Yurtiçi ilgili mevzuata uyum sağlanması, kamu kurum ve kuruluşlarına bilgilerin temini, raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.

4. Kişisel Verilerinizi 3. kişilere ve/veya yurtdışına aktarıyor muyuz?
Kişisel verilerinizi yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplerin varlığı halinde ve bu amaçlar doğrultusunda; yurtiçi veya yurtdışında işbirliği yaptığımız laboratuvarlara, iş bağlantılarımıza, hizmet sağlayıcılarımıza, tedarikçilerimize, hukuk, vergi vb. alanlarda destek aldığımız danışmanlık firmalarımıza, yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, adımıza kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışında depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği alanlarında çalıştığımız hizmet sağlayıcılarımıza, KVKK hükümlerine uygun olmak şartıyla aktarabiliriz. İzmir Genetik Araştırma olarak, gerek kurum içi düzenlemelerimiz ile, gerekse anlaşmalı analiz laboratuvarlarımız ile yapmış olduğumuz sözleşmeler sayesinde, kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edileceğini ve hukuka aykırı bir şekilde işlenmeyeceğini taahhüt etmekteyiz.

5. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Kapsamında Sayılan Hakları ile Başvuru Usul ve Esasları İşlenmekte olduğumuz verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz: verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, verileriniz işleniyorsa buna ilişkin bilgi alma, işlenme amacının ne olduğu ve verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenme, verilerin eksik/yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması/kişisel verilerinizin güncelliğini kaybetmesi halinde, kişisel verilerinizin silinmesini/yok edilmesini isteme, verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çkmasına itiraz etme haklarına sahipsiniz.

Başvuru: Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda yer alan başvuru formunu doldurup yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz vasıtasıyla bize iletebilirsiniz. Başvuru formu için lütfen web-sitemizdeki iletişim kısmını inceleyiniz. İzmir Genetik Araştırma, kendisine yöneltilen talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz. İzmir Genetik Araştırma’ya yöneltilen talepleri kabul edebilir veya gerekçesini açıklamak suretiyle reddedebilir ve bu cevabı yazılı olarak veya elektronik ortamda talepte bulunan kişiye iletebiliriz. Talebin kabul edilmesi halinde, talebin gereğini derhal yerine getirmekle yükümlüyüz.

6. Veri Sorumlusu Kimlik ve İletişim Bilgileri
İşbu aydınlatma metnimiz, Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen İzmir Genetik Araştırma tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ilgili veri sahibi kişilere hitaben bilgilendirme ve onam alımı için düzenlenmiştir.

Ticari Unvan: İzmir Genetik Araştırma ve Ticaret Limited Şirketi
Adres: Mimar Sinan Mah. Ali Çetinkaya Bulv. No:65/A Konak İzmir
Telefon: +90544 436 3845
Kep adresimiz: [email protected]

KVKK Evrakları
İlgili kişi başvuru dilekçesi
Hasta aydınlatma metni
Hasta açık rıza formu
Kişisel veri saklama ve imha politikası
Özel nitelikli kişisel verileri işleme politikası
Çalışan aydınlarma metni
Güvenlik kameraları hakkında aydınlatma metni
Çalışma ortakları aydınlatma metni
Veri envanteri